Sorres i Graves Cardona SL

Qualitat i seguretat

Certificacions | Plantes i Extraccions

Certificacions:

Sorres i graves Cardona SL. disposa del CE dels àrids, concedit per ECA –CERT, CERTIFICACIÓN SA, (ECA), actualment Bureau Veritas, la qual cosa és indicativa que disposa d'un sistema de producció per a àrids de la construcció implantat i que compleix els requisits de totes les disposicions i a l'avaluació de conformitat descrites a l'annex ZA de les normes:

  • UNE-EN 12620 : 2003 - Àrids per formigó estructural, prefabricats i altres usos.
  • UNE-EN 13242 : 2003 - Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per ús en capes estructurals de ferm.
  • UNE-EN 13139 : 2003 - Àrids per morter.